Hát Cho Quê Hương Tôi #588 - #590

Hát Cho Quê Hương Tôi #588 - #590
Loài cộng nô mãi mãi ngu dốt và đê tiện ... 

Jane Live #588: Bọn lưu manh thì hay giả danh trí thức ...

Jane Live #589: Loài cộng nô mãi mãi ngu dốt và đê tiện …

Jane Live #590: Sống tham gian ác là cách sống của những kẻ đã chết …

Jane Phạm HTD Channel

Nhận xét

Bài được quan tâm