Hát Cho Quê Hương Tôi #507 - #509

Hát Cho Quê Hương Tôi #507 - #509

Cộng sản còn không tin được cộng sản, bạn tin nó?


Jane Live #507: Cộng sản còn không tin được cộng sản, bạn tin nó?

Jane Live #508: Phải biết mắc cỡ khi là người cộng sản,nuôi cs, 
làm ăn bao che cho cộng sản.

Jane Live #509: Suy Ngẫm Về Chiến Tranh Và Con Người…

Jane Phạm HTD ChannelNhận xét

Bài được quan tâm